یار کلهم عوض شده چهره اش میگم دیگه منم با کانسپت خوشگلها آشنا شدم :)))فحش میده