چه حس بدیه یه خبر بد حنجره تو گرفته نه میتونی بروز بدی نه حرفشو بزنی نه کاری انجام بدی