تا وقتی مشکلات سراغت نیومده فکر میکنی واسه بقیه اس و تو راحتی ولی یه جایی نفستو میگیره که بیا و ببین