وقتی یکی از عزیزانت مشکل افتاده و از تو کمک میخواد و توام کاری نمیتونی کنی نه اینکه نخوای مشکل فراتر از این حرفهاس کجا پناه میبری