قربون حکمتت خدا که تا دیروز فکر میکردم بدتر نمیشه ، امروز اینجوری شد چه بغضی گرفته گلومو