من اینجا دارم از غصه برادرم خفه میشم دیگه هم برام مهم نیست کی چی میشه
چی شده سعید؟ ‎- alifkr
؟؟؟ ‎- نومیا
چی شده؟ چرا چیزی نمیگی:| ‎- hadi
@hadinik @hossien @nomia @alifkr برادرم دچار یه مشکل شده که انگار فعلا قابل حل نیست ‎- سعید ©