گوشیشو روشن کردم که شاید به یک شماره برسم همه بهش پیغام داده بودن کجایی نیستی نگرانتیم....من آدم اینهمه فشار نیستم