فقط خداروشکر میکنم خیلی اتفاقی دیدمش ، بغلش کردم گفتم کمکت میکنیم قوی باش