برادرم هوای شهر را برف گرفته سرما بیداد میکنه چجوری بهت بگم مواظب باش موتور سوار نشو :(((
:O شت، چی شده :( ‎- شرجیــ نشین ™
اسم موتور میاد تن و بدنم میلرزه .... ‎- شرجیــ نشین ™