برادرم هوای شهر را برف گرفته سرما بیداد میکنه چجوری بهت بگم مواظب باش موتور سوار نشو :(((
:O شت، چی شده :( ‎· شرجیــ نشین ™
اسم موتور میاد تن و بدنم میلرزه .... ‎· شرجیــ نشین ™