دیس میوه وسط بود رفتم جلو بردارم دستم نرفت ، یاد داداشم افتادم که معلوم نیست اصلا داشته باشه یا نه