وقتی در کیفمو باز میکنم و گوشیشو میبینم که خاموش مونده ته کیفم قلبم میگیره