برادرم با رفتن تو پدر مریض شده ولی هر روز پابه پای من پیگیر کارهای تو هستیم ، امروز منم بهم ریختم ولی تا نمردم رهایت نمیکنم