معصومی نژاد ایتالیا رو کنترات برداشته خودش به تنهای فیلمبردار ، عکاش و خبرنگاره ، همسرشم مترجم روحانی بوده تو سفر اخیرش به ایتالیا