عملا از یکشنبه که این اتفاقا افتاد هیچ کاری نکردم دست و دلم به کار نمیره حوصله ندارم و فکر و ذکرم پیش برادرمه