اووووف بلاخره زنگ زد ... مرتیکه میگه میخوام عادت نکنم گفتم من از ساعت 9 از پای گوشی تکون نخوردم با تو حرف بزنم
آیا این همون سعیدی هست که من میشناختم!؟ ‎· samantam
@samantam:کدام سعید ‎· سعید ©
برق یا الکترونیک خونده ‎· samantam
@samantam: اون سعید اصلیتش اهوازی بودو میگی فکر کنم ‎· سعید ©