یک زمانی بود اتفاقات آینده زندگی را به خوبی پیش بینی میکردم ولی الان رسیدم به نقطه ای که هیچ ایده ای ندارم چون تعداد مجهولات معادله زیاد شده