موقع خواب فکرم پیششه بیدار میشمم فکرم درگیرشه و هیچ راه حلی جلوی پام نیست خیلی بدحالی دارم