تمام احتمالات را بررسی میکنم و مثل قبل نیست هیچ احتمال خوبی نمیبینم حس میکنم باید بدترین احتمال را در نظر بگیرم