برای هندل کردن حساب کتابهای برادر با یکی از دوستاش قرار داشتم بیشتر از کارها نشستیم دونفری واسه مشکل پیش اومده غصه خوردیم :(
:| ‎· SaeedTheGiraffe ?