این روزها کیف من بیشتر از وسایل تو پرشده برادرم تا وسایل من ، من دیگر من خودم نیستم بلکه توام راه تورا طی میکنم تا زندگی تو عقب نیفتد