خانواده همه غصه میخورند ، من و پدر آگاه از ماجرا ، مادر و خواهر نگران بی خبری ..روزهای سیاهی است که نصیبمان شد