کاش زودتر ختم به خیر شود ، زودتر این ماجرای سیاه تمام شود،بغض ها امانمان را بریده است پسر کوچکمان دوباره برگردد
چی شده؟ ‎· پرگار