Avatar for saeed
دنیا سیاه تر کثیف تر زشت تر دورتر و بدردنخور تر از چیزیه که به نظر میاد
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10