دنیا سیاه تر کثیف تر زشت تر دورتر و بدردنخور تر از چیزیه که به نظر میاد