یک هفته از آخرین دیدارمان گذشته و سرانجام این جدایی نامشخص ...جدایی برادر از برادر تکرار تاریخ است ...عجب تاریخ سنگدلی
سعید جان چه اتفاقی افتاده؟ ‎- مـِـهدی❆
و جدایی خواهر از برادر ‎- آویسا