یک هفته از آخرین دیدارمان گذشته و سرانجام این جدایی نامشخص ...جدایی برادر از برادر تکرار تاریخ است ...عجب تاریخ سنگدلی
سعید جان چه اتفاقی افتاده؟ ‎· مـِـهدی❆
و جدایی خواهر از برادر ‎· آویسا