Avatar for saeed
یک هفته از آخرین دیدارمان گذشته و سرانجام این جدایی نامشخص ...جدایی برادر از برادر تکرار تاریخ است ...عجب تاریخ سنگدلی
Comment
سعید جان چه اتفاقی افتاده؟ ‎· مـِـهدی❆
Comment
و جدایی خواهر از برادر ‎· آویسا
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10