یه دوش یه شام ساعت شد 10
همینو بگو هععی ‎- alifkr
@alifkr: هیعی روزگار ‎- سعید ©