یه دوش یه شام ساعت شد 10
همینو بگو هععی ‎· alifkr
@alifkr: هیعی روزگار ‎· سعید ©