صف تقریبا ته کوچه رسیده کلا اینا برن تو سینما فکر کنم باید وایسن جا واسه نشستن نیست