قربون کرم خدا که تا یه لبخند رو لبت میاد دهنتو سرویس میکنه یه مساله دیگه میذاره تو دامنت بیاد عزراییلشو بفرسته خلاصمون کنه