قدر اطرافیانتونو بدونید ...بد دردیه دوریشون یا نبودنشون