بلاخره به دست ماهم رسید از این بلیطهای جشنواره ، دیگه صف اینا نمیخواد وایسیم که ؟ https://t.co/EijGNvrx85