فیلمی که امروز بلیطشو دارم جنگیه ببینم کیو پیدا میکنم بریم نشد باید بفروشم بره بلیطهارو
با یار جان برو دیگه ‎- hadi
@hadinik یار جنگی نمیپسنده فیلمهای دیگه رو میریم ‎- سعید ©