فیلمی که امروز بلیطشو دارم جنگیه ببینم کیو پیدا میکنم بریم نشد باید بفروشم بره بلیطهارو
با یار جان برو دیگه ‎· hadi
@hadinik یار جنگی نمیپسنده فیلمهای دیگه رو میریم ‎· سعید ©