باطری ماشین،تر بود،همه گفتن اتمی بنداز،ننداختم امروز خراب شد زنگ زدم امداد خوردو اومد طبق گارانتی مجانی عوضش کرد
200جلو افتادم ‎- سعید ©
کار خوبی کردی؛ تا گارانتی داره چیزی رو عوض نکن ‎- alifkr
@alifkr: دقیقا ، خوبیش این بود که امدادخودرو اتمی انداخت خیالمو راحت کرد ‎- سعید ©
@saeed چه خوب ‎- alifkr