من نیرو میگیرم واسه کارای آبدارچی مرتیکه فروشنده واسه اینکه جیم بزنه میره آشپزخونه اینو میذاره جای خودش کصافط