دیشب هم هیچکی رو نیافتیم بیاد باهامون سینما ، بلیطها داشت سوخت میشد که یکی از سال بالایی های دانشگاهمون را دیدم جلو در سالن و اومد رفتیم