سعدی قاط زده بوده مثل ما ته قاط میزنیم میگه سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی