یک دم از خیال من نمی روی ای غزال من دگر چه پرسی ز حال من