پریشب به سعید که تو فرفر بود تو کار الکترونیک بود زنگ زدم بیاد بریم سینما گفت کلا از فضای مجازی دور شده و رفته