برم به ساندویچی سر کوچه بگم تو که با سینماییه آشنایی یه بلیط بارکد برام بگیر من بیام ببینم