از آخرین سفری که رفتیم چند ماه میگذره چند ماه پرفشار و در مقاطعی کشنده، تقریبا آدم آهنی هم زنگ میزنه تو این شرایط مستهلک کننده چه برسه به من