پاشیم بریم چرخ های تولید مملکت رو بچرخونیم
تعطيل مگه نيستيد؟ ‎- بــــــــــاران!
@azadehgh65: نه هستیم ‎- سعید ©