پاشیم بریم چرخ های تولید مملکت رو بچرخونیم
تعطيل مگه نيستيد؟ ‎· بــــــــــاران!
@azadehgh65: نه هستیم ‎· سعید ©