تا بخوای برسی به جای پارک 4 تا تاکسی دارن سر اون جا بزن بزن میکنن https://t.co/TvytvtOUUG