کاش یکی بود به خطی های ولیعصر ونک میگفت اولا اینجا خیابون ولیعصره یکم منظم باشید دوما ملت علاقه ای به دیدن سر و کله زدن شما ندارن آدم باشید