کلا به اتفاقات و مباحث سیاسی جامعه بی تفاوت شدم کی حوصله داره زندگی باید در هنر و ادبیات و اقتصاد خلاصه بشه بقیه اش به من چه