بعضی وقتها که کار پیش میاد و یکی دو ساعتی سر ساختمون تو اتاقک نگهبانی میمونم دوست ندارم بیام دیگه آرامش مطلق اونجاست