به سکسکه افتادم ، هر بار 110 کیلو کل تنم بالا پایین میفته