بخاری برقی رو روشن کردم اتاق یکم هوا بگیره دستم اتفاقی خورد به دوشاخه اش دیدم چقدر داغ کرده خاموشش کردم حال و حوصله دردسر ندارم