درو آخه ! تیتر در حد هفته نامه وزین شهرقشنگ به مدیرمسئولیه آقای کاووسیه https://t.co/LWzGt9XbQf