هیعی خدا :/ یک روز در میون با یک کابوس در رابطه با برادر وسطی بیدار میشم :(حالا خوبه ماجرا تموم شد ولی من روح و جسمم هنوز درگیره