یه سفارش رو کارخونه ارسال نکرد و خریدارش صدبار زنگ زد،یه سفارش دیگه از یه جا دیگه ارسال شد ولی خریدارش نیومد تسویه کنه و بنگاه مخ منو خورد