بعد از یک اتفاق بد و چندین ساعت فشار و استرس و بی خوابی وقتی میخوابی و صبح پامیشی چجوریه حالت الان همونجوریم