از ماست که برماست ، به من بود اصلا دعوتشون نمیکردم تا بفهمن آدمیت و احترام به رسوندن کارت تو حلقت نیست